Onze disciplines Gespecialiseerde Verpleging

Al onze gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beschikken over een gespecialiseerde opleiding, ruime ervaring en brede kennis en vaardigheden. Ze geven instructie, advies, begeleiding en gespecialiseerde verpleegkundige zorg aan de cliënt en mantelzorger(s) en waar nodig bieden ze ondersteuning aan (wijk)verpleegkundigen, de huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Oncologie verpleging

De zorgvraag bij kanker is vaak zeer complex, gerelateerd aan ingrijpende (medische) behandelingen en de gevolgen hiervan op fysiek, psychisch, sociaal, emotioneel en spiritueel gebied.

De oncologieverpleegkundige is gespecialiseerd in hoog-complexe zorg en vormt een essentiële schakel tussen de oncoloog, de huisarts, de cliënt en de mantelzorger(s). Veel ziekenhuisbezoeken zijn overbodig wanneer er terplekke thuis voldoende vakkundige zorg en duiding geboden kan worden.

Palliatieve zorg

De verpleegkundigen palliatieve zorg helpen vanuit de specifieke kennis de kwaliteit van leven en sterven te waarborgen.

Zij kunnen cliënten, mantelzorgers en (huis)artsen ondersteunen in de volgende complexe vraagstukken binnen de verpleegkundige expertise:

 • Vormgeven van vroegtijdige zorgplanning, voorkomen van crisissituaties, anticiperen op te verwachten problematiek.
 • Signaleren en in kaart brengen van moeilijk behandelbare lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of vermoeidheid.
 • Begeleiden bij problemen op psychosociaal gebied, zoals angst, somberheid of problemen in de thuissituatie.
 • Ondersteunen bij zingevingsvragen zoals “Wat vind ik belangrijk in deze laatste fase en hoe geef ik daar vorm aan?”
 • Ondersteuning bij behandelingen en beslissingen rondom de stervensfase.
 • Coördineren van de benodigde zorg in de laatste levensfase wanneer er verschillende hulpverleners betrokken zijn.
Palliatieve zorg

Begeleiding bij longziekten

Verwijzers kunnen onze longverpleegkundigen inschakelen voor cliënten met een chronische longziekte, zoals astma of COPD, longemfyseem, chronische bronchitis of andere idiopathische longziekten.

De longverpleegkundige geeft uitleg en advies over:

 • Het ziektebeeld.
 • De longmedicatie, de werking en het gebruik.
 • Zuurstofgebruik en het vernevelen van medicatie.
 • Gewicht, voeding en indien nodig inschakelen van diëtiste.
 • Stoppen met roken.
 • Aangepast sporten en bewegen en indien nodig inschakelen van gespecialiseerde fysiotherapeut.
 • Het herkennen van de klachten en wat te doen om een longaanval te voorkomen (Longaanval Actie Plan).
 • Het eventueel verbeteren van het woonklimaat bij onder andere een huisstofmijt allergie.

De longverpleegkundige biedt ondersteuning en begeleiding:

 • Bij het omgaan van emoties en gevoelens, die met een longziekte gepaard kunnen gaan, zoals angst, stress, eenzaamheid.
 • Aan de mantelzorg en kijkt welke ondersteuning nodig is om overbelasting te voorkomen.
 • Biedt palliatieve zorg, wanneer de ziektelast toeneemt en behandelingen geen effect meer hebben. Werkt hierbij samen met de gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg.
 • Ook is er aandacht voor toekomstige zorgplanning en het vermijden van crisissituaties.

De longverpleegkundige werkt samen met andere betrokken zorgverleners zoals huisarts, longarts, verpleegkundig specialist, 2e lijns-longverpleegkundigen,  kinderarts, consultatiebureau-arts, GGD en andere 1e lijns medewerkers zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en het sociaal wijk team. Naast huisbezoeken hebben de longverpleegkundigen regelmatig spreekuren in huisartsenpraktijken. Daarnaast geven zij scholing aan medewerkers binnen de organisatie.

Verpleegkundig specialist Neurologie/Parkinson

Verwijzers kunnen onze verpleegkundig specialisten Neurologie / Parkinson inschakelen bij de neurologische achteruitgang van cliënten in de thuissituatie.

De verpleegkundig specialisten kunnen cliënten, mantelzorgers en (huis)artsen ondersteunen in de volgende complexe vraagstukken binnen de verpleegkundige expertise:

 • De specialist verleent consulten vanuit de neurologische deskundigheid.
 • Als een cliënt niet meer naar de neuroloog gaat en diagnostiek gewenst is, is de verpleegkundig specialist behandelaar/casemanager voor chronisch neurologische cliënten.
 • De verpleegkundig specialist Neurologie/Parkinson schakelt de neuroloog in op indicatie.
 • Ook kan de specialist zelfstandig verwijzen naar paramedici, neuroloog en revalidatiearts voor verdere diagnostiek en overlegt met andere zorgverleners.

Gegevens die nodig zijn voor verwijzing naar een verpleegkundig specialist Neurologie/Parkinson zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, probleem patiënt en voorliggende diagnose(s).

Verpleegkundig specialist Neurologie/Parkinson

Wondverpleging

Santé Partners heeft de regiefunctie in Wondzorg binnen de regio Arnhem en Utrecht, Bommelerwaard, Rivierenland en Gelderse Vallei. De wondregisseur (verpleegkundig specialist of de wondconsulent vanuit de eerste lijn) streeft ernaar om de gemiddelde genezingsduur van wonden bij cliënten te reduceren en daarmee de kwaliteit van leven te verhogen.

Voor het ondersteunen van cliënten, mantelzorgers en (huis)artsen hanteren de wondregisseurs de volgende werkwijze:

 • De wondregisseur neemt de regiefunctie, de wondbehandeling over van de huisartsen. Huisartsen blijven wel medisch eindverantwoordelijk.
 • De wondregisseur doet een diagnose binnen 48 uur op werkdagen na verwijzing.
 • Na de diagnosefase maakt de wondregisseur een op de cliënt en diens specifieke situatie afgestemd wondbeleid en doet dit zoveel mogelijk op basis van evidence based medicine / practice.
 • De wondregisseur instrueert het zorgteam dat de wondzorg uitvoert, monitort het genezingsproces, stuurt het behandelplan eventueel bij en blijft met de huisarts in contact. Dit laatste gebeurt via Zorgdomein, OZO verbindzorg, telefonisch of online.

Casemanagers dementie

Onze casemanagers dementie bieden zorg en ondersteuning aan cliënten met (het vermoeden van) dementie en hun mantelzorger(s) in de thuissituatie. Hierbij is het doel dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dit niet meer lukt, zoekt de casemanager dementie samen met cliënten, mantelzorgers en huisartsen naar een passende woonzorgomgeving.

De voornaamste taken van de casemanagers zijn:

 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers.
 • Stelt het begeleidings-/zorgplan op.
 • Biedt mantelzorgondersteuning.
 • Biedt psycho-educatie aan cliënten en mantelzorgers.
 • Bemiddelt in het gebruik van diensten en activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties in de dementiezorg.
 • Coördineert de zorg: samenhang aanbrengen tussen alle zorg en ondersteuning.
 • Ondersteunt familiegesprekken over de gevolgen van de ziekte en de impact op relaties.
 • Geeft voorlichting, advies en verwijst door bij wilsverklaringen, wettelijke vertegenwoordiging en de CBR-toetsing.
 • Zorgt bij permanente opname voor een goede zorgoverdracht en een evaluatiegesprek met de mantelzorgers.
Casemanagers dementie

Verpleegtechnische zorg

De Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) richten zich speciaal op de technisch en/of medische hoogwaardige zorg.

Veel voorkomende complexe zorgvragen zijn:

 • Intraveneuze behandelingen (antibiotica/diuretica).
 • Verzorgen/aanprikken centraal veneuze katheters.
 • Afkoppelen chemo behandelingen.
 • Intrathecale pijnstilling.
 • Peritoneale dialyse.

We werken hiervoor nauw samen met verschillende ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. Daarnaast bieden wij zorg aan cliënten in de laatste levensfase die medicatie via een pomp behoeven. Hierbij werken we ook samen met huisartsen en wijkteams en zijn we vraagbaak door de ervaring die we hebben opgebouwd.

Contact

Als verwijzer kunt u contact opnemen via de verwijzerslijn van Santé Partners of Zorgdomein. In geval u niet bekend bent met de verwijzerslijn neemt u dan contact met ons op via 0900 - 84 33.

Gerelateerde pagina's

Gespecialiseerde Verpleging

Gespecialiseerde Verpleging

Santé Partners biedt cliënten tijdelijk of langdurig gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking, zoals COPD/astma, hartfalen of dementie. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg van onze gespecialiseerd verpleegkundigen en bij sommige aandoeningen verpleegkundig specialisten maakt het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook cliënten die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Santé Partners biedt wijkverpleging aan cliënten die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Met onze aanpak willen we zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, het informele netwerk betrekken en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

Wonen

Wonen

Santé Partners creëert voor cliënten op verschillende locaties in haar werkgebied met arrangementen, inzet van (thuis)technologie en goede zorg een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn er speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop