golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Wonen en welzijn

Een belangrijk speerpunt is ‘het gewone leven’. Hoe leefde de bewoner zijn leven thuis? Hoe kunnen we dit leven zo goed als mogelijk voortzetten? De omgeving, medebewoners en medewerkers zijn nieuw. We vinden het belangrijk dat bewoners de gelegenheid krijgen om te wennen aan de nieuwe woonomgeving en streven ernaar oude patronen en rituelen zoveel als mogelijk na te leven zodat bewoners zich op hun gemak voelen.

Levensverhaal van de bewoner

Het levensverhaal van de bewoner kennen, is van meerwaarde voor de kwaliteit van de zorg. Door het levensverhaal te kennen wordt duidelijk waarom een bewoner steeds een bepaalde naam roept en kunnen we daar met hem of haar over in gesprek gaan. Ook kunnen we doordat we het levensverhaal van bewoners kennen beter begrijpen wat de 5 mei viering voor bewoners kan betekenen en waarom de situatie in de Oekraïne angst oproept en onrust geeft. Door het kennen van het levensverhaal van bewoners kunnen we hen aanspreken op hun talenten en bijzonderheden. Hen zien als totaal mens.

In 2021 is de persoonsbeschrijving in het digitaal dossier aangevuld met relevante vragen en is er een pad uitgezet waarin het levensverhaal stapsgewijs wordt ingevuld. De vragenlijst is een inspiratie­bron. Medewerkers kiezen vooraf een paar thema’s en gaan daarover in gesprek met de bewoner en familie. Daar komt in de eerste plaats vertrouwen bij kijken. De vragenlijst is ondersteunend om een bewoner en zijn verhaal goed te kennen, maar niet een doel op zich.

Het optekenen van het levensverhaal moet soms in een korte tijdspanne gebeuren. Wanneer het niet haalbaar is om de toekomstige bewoner vooraf thuis te bezoeken wordt aan de familie gevraagd om foto’s van de thuissituatie te maken. Naarmate het vertrouwen van bewoner en familie in medewerkers groeit, komen meer verhalen los en wordt het levensverhaal verder aangevuld.

Soms bestaan er taboes in families bijvoorbeeld omdat men bepaald verdriet niet wil oprakelen. Medewerkers horen dan soms pas bij het overlijden van een bewoner informatie die zij graag eerder hadden willen weten.

Het kennen van het levensverhaal van bewoners is behulpzaam bij het aanpakken of voorkomen van probleemgedrag. We werken eraan om het levensverhaal ook kort en bondig inzichtelijk te hebben voor invalkrachten.   

Geestelijk verzorgers

De geestelijk verzorger ondersteunt bij verlies, rouw, levensvragen en zingevingsvraagstukken waar bewoners of familie mee kunnen worstelen. Ook voor de medewerkers zijn de geestelijk verzorgers beschikbaar voor bijvoorbeeld het begeleiden van Moreel Beraad. De inzet van geestelijk verzorgers wordt op de locaties waar men regelmatig passend verwijst, gewaardeerd. Medewerkers hebben niet altijd de tijd om een dieper betekenisvol gesprek te voeren met de bewoner, terwijl de bewoner daar wel behoefte aan heeft. In dergelijke situaties kan de bewoner terugvallen op de geestelijk verzorger.

Op sommige locaties is nog meer voorlichting nodig om verder te verduidelijken wat de geestelijk verzorger kan betekenen in aanvulling op het ondersteuningsteam. Op deze locaties wordt nu nog de voorkeur gegeven aan de inzet van het ondersteuningsteam. Wij streven ernaar dat ook op deze locaties de geestelijk verzorgers ingeschakeld worden

Familieparticipatie

Op alle locaties werken we aan een goede relatie met de familie. Door corona zijn er in 2021 geen familieavonden geweest. Zodra het kan worden deze weer georganiseerd. Er zijn voldoende inhoudelijke onderwerpen, die besproken kunnen worden op een familieavond of met de familieraad: Een variant op dementie achter de deur, spelmateriaal of open deuren.

De wens is uitgesproken om meer familieparticipatie mogelijk te maken: 

afbeelding Quote

‘Als je ziet wat er op ons af komt wat betreft de vergrijzing en het gebrek aan personeel is het noodzakelijk om  nog meer samen met de familie de zorg vorm te gaan geven'.

Bijvoorbeeld na de eerste drie maanden, als de familie de tijd heeft gehad bij te komen van overbelasting, het gesprek aangaan over wat doen wij, wat kunt u nog doen? Daarover in open communicatie blijven, het hoeft immers niet altijd.