golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

We zien iedere bewoner als uniek persoon met een eigen geschiedenis en een eigen toekomst. We kennen het levensverhaal van de bewoner en hebben respect voor de levenswijze die de bewoner zelf kiest. Onze speerpunten voor 2021 waren: verdere uitrol project dementie achter de voordeur, multidisciplinair werken aan probleemgedrag en palliatieve zorg.

Dementie achter de voordeur

In 2021 was intervisie in het kader van het programma dementie achter de voordeur vanwege alle beperkende maatregelen helaas niet mogelijk. We zijn op zoek gegaan naar alternatieven zoals :

  • Het verbreden van de interne scholing voor gastvrouwen.
  • Het programma ‘U woont nu hier’.
  • Het theater programma ‘Dag mama’.

Bij familie is behoefte aan meer kennis over dementie. Op familieavonden besteden we hier de komende periode aandacht aan.

Probleemgedrag

Probleemgedrag is alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. We vinden de term probleemgedrag niet zo prettig maar gebruiken deze term omdat ook VWS, de IGJ en Verenso deze term gebruiken.

Probleemgedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak gericht op de onderliggende problematiek. Probleemgedrag werd tijdens de interviews veelal besproken in samenhang met de Wet Zorg en Dwang, eigen regie en Het levensverhaal (ken uw bewoner), werken met kernteams, de aanwezigheid van gastvrouwen en adviezen van het ondersteuningsteam.

De aanpak van probleemgedrag is maatwerk. Voor elke bewoner is er in samenspraak met familie en het multidisciplinair team een plan: wat te doen bij probleemgedrag. Dit plan wordt gezamenlijk gemaakt en gecommuniceerd naar het team. Soms is het lastig om het team mee te krijgen als de gekozen interventies niet blijken te werken. Medewerkers kunnen moeite hebben met het loslaten van eerdere afspraken. Er kunnen daarover binnen het team verschillende visies bestaan. Extra begeleiding en ondersteuning wordt dan geboden door het ondersteuningsteam.

Probleemgedrag brengt dilemma’s en zorgen bij familie en medewerkers met zich mee. Uit de gehouden interviews blijkt dat hierover overleg plaatsvindt op de locaties. Er is het afgelopen jaar op alle locaties vooruitgang geboekt in de aanpak van en omgang met probleemgedrag. Het probleem­oplossend vermogen van de teams is toegenomen en dat versterkt de teamband. Zo is er op een locatie een filmpje gemaakt en met elkaar nabesproken: waar ging het mis, wat hadden we kunnen doen?

Ook spelen er soms normen en waarden en persoonlijke voorkeuren van medewerkers mee wat een dilemma geeft. Als een bewoner bijvoorbeeld graag wijn drinkt, dan mag dat, ook al heeft een medewerker moeite met de hoeveelheid of het valgevaar. In dergelijke situaties gaan medewerkers met elkaar in gesprek over de achterliggende visie door middel van een moreel beraad. Het moreel beraad vindt plaats aan de hand van een specifieke gespreksmethodiek en onder leiding van een gespreksleider.

Signalen van probleemgedrag worden besproken in de maandelijkse bewonersbespreking of multidisciplinaire gedragsvisites. Dit verschilt per locatie. Deze overleggen worden als ondersteunend en waardevol ervaren. Binnen de locaties is daarnaast aandacht voor het rapporteren van signalen van probleemgedrag zodat de arts, psycholoog en verpleegkundige geriatrie en gerontologie (VGG) tijdig geïnformeerd zijn en actie kunnen ondernemen. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden waarbij een goede rapportage heeft geleid tot een onderbouwde aanvraag voor een verhoogd Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).

Probleemgedrag

Zorgpad stervensfase

Op alle locaties wordt gewerkt met het zorgpad stervensfase. Ongemakken bij bewoners, die stervende zijn, worden eerder gesignaleerd. Er wordt nadrukkelijk ingespeeld op mentaal welbevinden en sneller gehandeld in goed overleg tussen medewerkers en artsen. Familie wordt beter geïnformeerd en betrokken bij de stervensfase. Het zorgpad helpt de medewerkers om alle aspecten in de stervensfase te overzien en daarop te handelen. Op twee locaties ervoer men het zorgpad als klinisch. Deze locaties hebben het zorgpad in samenspraak met de familie aangevuld.

Onderwerp van gesprek op locaties is de aarzeling en het ongemak die medewerkers kunnen voelen.

afbeelding Quote

‘Wij zijn goed in zorg en liefde geven tijdens leven, maar kunnen en durven we los te laten? Stoppen met het papje geven?’