golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Samenstelling van personeel

Wij vinden het belangrijk dat binnen de woonzorglocaties voldoende bevoegd en bekwaam personeel aanwezig is om verantwoorde zorg en ondersteuning te garanderen.

Gastvrouwen

In 2021 hebben we de formatie gastvrouwen verder uitgebreid omdat  de inzet van gastvrouwen zeer waardevol is. Er zijn zorguren ingeleverd om gastvrouwen in te kunnen zetten en dat is het meer dan waard geweest. Niet alleen omdat met de inzet van gastvrouwen de persoonlijke individuele aandacht voor de bewoner is toegenomen, maar ook omdat gastvrouwen zich makkelijk bewegen tussen de afdelingen, de nuance brengen en het onderlinge verband verstevigen.

In de Bloementuin volgden de gastvrouwen een scholing, die nu ook door andere locaties wordt overgenomen. De wens is om onderdelen van deze training ook voor verzorgenden open te stellen. Dat gastvrouwen de bewoners mogen activeren om dingen zelf of samen te doen, was een eyeopener. In het realiseren van de visie op welzijn spelen gastvrouwen, die eerder vooral de schoonmaak en het koken als taak hadden, een grotere rol dan voorheen.  

De pilot waarin gastvrouwen licht verzorgend werk doen, is geslaagd. Gastvrouwen hebben vaak een klik met de bewoners. Het is fijn om daarop terug te kunnen vallen en dagelijkse processen kunnen dan op een natuurlijke wijze zonder onderbreking verlopen van bijvoorbeeld eten, de toiletgang en naar bed helpen. Dat is vertrouwd en rustig voor de bewoner ‘Zo verlies je het positieve momentum niet’.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was hoog in 2021 met op sommige locaties uitschieters naar 25%. Medewerkers voelen de vermoeidheid na de extra inspanning die Corona van hen heeft gevraagd. Met de locatiemanagers, HR en de adviseurs vitaliteit wordt naar oplossingen gezocht. Bij het lange verzuim speelt soms stress in de thuissituatie ook een rol, mede vanwege corona. ‘Het werk zelf werd weleens door medewerkers met een burn-out getypeerd als even opladen'.

De focus ligt op het terugdringen van frequent verzuim om te voorkomen dat het langdurig verzuim wordt. Een van de vragen die dan op tafel komt is of de locatie de geschikte werkplek is voor de medewerker die het betreft. Zo niet, dan wordt er gekeken naar mogelijkheden bij andere locaties of elders in de organisatie.

Bovenop het ziekteverzuim speelde bij de Bloementuin dat in 2021 een kwart van het personeel naar een net geopende woonvorm in hetzelfde dorp vertrok. Zo moest er gewerkt worden met veel uitzendkrachten. Het personeelsverloop had echter een positieve uitwerking, de onderlinge sfeer verbeterde. De medewerkers die bleven, hebben hun schouders er onder gezet, mede omdat ze hun zorgen mochten uiten en ervoeren dat er naar hen geluisterd werd, ook door de Raad van Bestuur. Binnen twee maanden was  de personeelsomvang weer op formatie.

In de periode van personeelstekort kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd op bezoek bij De Bloementuin. Het persoonsgericht werken viel de inspectie op. De medewerkers doen er alles aan om écht aan te sluiten op het levensverhaal van de bewoners. Van een sherry in de avond, omdat iemand dat gewend is, tot de benadering van iemand met een specifiek beroep. Ook de kwaliteit van de zorgplannen vond zij hoog. De inspectie was positief over de wijze waarop we met gastvrouwen werken op de locatie. De medewerkers van de Bloementuin kregen welverdiende complimenten: 

afbeelding Quote

Dit is een rapport met alles op groen

Tevredenheid van medewerkers

In 2021 is er onder medewerkers een medewerker-tevredenheidsonderzoek verricht. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken binnen de teams en locatie overstijgend en er is een overzicht gemaakt van verbeterpunten. Er is onder andere een teamcoach benaderd om het geven en ontvangen van onderlinge feedback binnen de teams te verbeteren.  

Leerlingen

Alle locaties hebben de vastgestelde formatie leerlingen voor 2021 gerealiseerd. De leerling­begeleiding is sterk verbeterd. Er is op een van de locaties een scholing voor werkbegeleiders ontworpen. De scholing zal in 2022 worden uitgevoerd. Ook hebben we in 2021 het leerplatform digibieb ingericht voor werkbegeleiders. Op dit platform kunnen werkbegeleiders informatie vinden over het begeleiden van leerlingen. Zo is er een accuraat inwerkschema te vinden dat in samenspraak met de leerling aangevuld kan worden.

Leerlingen zijn de toekomst. Er is naast het formele inwerkschema een welkom-plan gemaakt met weetjes over bijvoorbeeld waar je iets kunt vinden, wie je waarvoor kunt vragen en vooral: als je iets niet weet of niet kan, schroom niet het te vragen en te melden. Ook is er meer aandacht voor de leerling. We willen hiermee de kwaliteit van zorg verbeteren en de binding van de leerling met de locatie vergroten.

De wens om leerlingen te rouleren over de locaties is breed, maar van een carrousel is helaas nog weinig sprake. IN 2022 onderzoeken we hoe we dit vorm kunnen geven zodat het voor zowel leerlingen als locaties meerwaarde heeft.

Een totaal overzicht van de personeelsgegevens is opgenomen onder het tabblad 'overzichten'.