golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Leren en verbeteren van kwaliteit

We werken volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus om continu te verbeteren. We gebruiken daarvoor informatie uit het cliënt tevredenheidsonderzoek, meldingen, klachten, kwaliteitsindicatoren en (interne en externe) audits.

Kwaliteitsindicatoren

Jaarlijks maken we als organisatie inzichtelijk hoe we in de woonvormen werken aan verbeteringen in de zorg. Daarnaast verrichten we jaarlijks metingen op belangrijke kwaliteitsthema’s als advanced care planning, medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg en aandacht voor eten en drinken. Deze metingen geven ons belangrijke informatie. In 2021 verzamelden we de gegevens net als in 2020 gezamenlijk met alle locaties. In 2021 hebben we er samen met de cliëntenraad voor gekozen om de gegevens van alle indicatoren te verzamelen. Na het verzamelen van de gegevens hebben we met alle locaties bekeken of de uitkomsten herkenbaar waren en of er trends te zien waren. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in de zorg op andere locaties en verbetermogelijkheden.

De score decubitus geeft aanleiding tot verbetering. Dit pakken we op. Ook blijkt dat we met elkaar afspraken moeten maken hoe we in het zorgleefplan vastleggen dat bewoners zelfredzaam zijn en hun eigen keuzes maken met betrekking tot continentie en/of eten en drinken.

Een overzicht van de uitkomsten van de metingen van kwaliteitsindicatoren is opgenomen onder het tabblad 'overzichten'.

Audits

In 2021 is de kwaliteit van zorg in onze woonvormen getoetst door middel van externe audits en interne audits. Er heeft een eindaudit volgens de PREZO VVT (PREstaties in de ZOrg) op De Vier Gravinnen plaatsgevonden. De audit is met goed gevolg afgerond, wat betekent dat De Vier Gravinnen het gouden keurmerk behoudt. De Elisabeth hof heeft in 2021 twee externe audits met goed gevolg afgerond. In 2022 vindt de derde en laatste audit op de Elisabeth hof plaats en kan het gouden keurmerk PREZO VVT behaald worden.

Naast externe toetsing hebben op twee locaties interne audits plaatsgevonden op de thema’s hygiëne en medicatie. Naar aanleiding van de audits zijn verbeteringen doorgevoerd in het medicatieproces wat betreft het bijhouden en controleren van de medicatievoorraad.

Ook worden handschoenen tijdens zorgmomenten vaker gewisseld en is er voor vergroting van de bewustwording van goede handhygiëne een scanapparaat aanwezig waarmee inzichtelijk wordt hoe vies of schoon handen zijn.

Taakhouders

Op de locaties is het werken met taakhouders ingevoerd. Iedere locatie werkt met taakhouders per taakgebied. Voorbeelden van taakgebieden zijn: medicatie, hygiëne, mondzorg en onvrijwillige zorg. Er zijn taakomschrijvingen gemaakt voor de taakhouders. Het taakhouderschap is voor sommige taakhouders nog wat onwennig maar krijgt op de meeste locaties steeds beter vorm. Taakhouders spelen een belangrijke rol bij interne audits en het verspreiden van kennis. 

Taakhouders

Radicale vernieuwing

We zijn sinds 2020 aangesloten bij Radicale Vernieuwing Zorg. De beweging Radicale Vernieuwing Zorg droomt van zorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels, protocollen en gewoonten. Het gaat om wat er speelt in en tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Door deelname aan Radicale Vernieuwing Zorg doen we nieuwe ideeën op en worden ervaringen uitgewisseld (waaronder open deuren en gebruik slim incontinentiemateriaal).

Naast Radicale Vernieuwing Zorg nemen we deel aan de regionale VVT tafel Rivierenland. In 2021 lag de focus binnen deze tafel deels op de uitwisseling van ervaringen in het omgaan met de Corona pandemie. Daarnaast heeft Santé Partners geparticipeerd in diverse werkgroepen binnen de VVT tafel op het gebied van GGZ problematiek binnen de ouderenzorg, slim incontinentiemateriaal en de arbeidsmarktproblematiek in de regio.

In 2021 zijn er bovenop de innovaties die in eerdere jaren zijn overgenomen de volgende technische innovaties in gebruik genomen:

  • De Robotcat/hond: een interactief huisdier, dat reageert op de bewoner.
  • De beleefTV: een interactieve, mobiele activiteiten tafel/televisie.
  • De Cradle: een rond houten voorwerp dat aanraking vertaalt in geluid en hierdoor nieuw contact mogelijk maakt voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie.