golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Kwaliteit van leven en zelfstandigheid vindt Santé Partners erg belangrijk. Onze organisatie levert in het werkgebied Wlz-zorg in de thuissituatie in de vorm van een MPT, VPT, PGB of als overbruggingszorg. De reguliere wijkteams leveren de zorg volgens alle landelijk geldende richtlijnen en beroepsnormen. Opstellen en accorderen van de zorgplannen gebeurt om deze reden ook steeds door wijkverpleegkundigen niveau 5.

Positieve gezondheid

We werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Gezond voelen omvat immers meer en gaat niet alleen om niet ziek zijn of geen lichamelijke of geestelijke klachten hebben. Een goede balans vinden tussen dingen die plezier en energie geven en dingen die minder goed gaan, maken het leven leuk(er) en aangenaam. Zelf regie houden op het eigen leven en de gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. Santé Partners helpt bewoners en mantelzorgers om de veerkracht, balans en eigen regie te versterken. Hierbij zet onze organisatie technologische hulpmiddelen in, zoals elektronische medicijndispensers, beeldzorg en multidisciplinaire communicatieplatformen. Bewoners bieden wij digitale toegang tot hun eigen zorgdossier.

Kwaliteit van leven

Voor ons staat voorop dat wij willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze bewoners. Er is aandacht voor de risico’s en of zelfstandig thuis wonen nog verantwoord is. Waar nodig maken we aanvullende bewoner gerichte afspraken, zetten we hulpmiddelen in of zorgen we dat de woning wordt aangepast (waar mogelijk met inzet van een gemeentelijke Wmo-beschikking).

Bij een Wlz-indicatie thuis kan de bewoner ondersteuning krijgen van een Specialist Ouderengeneeskunde. De inzet verloopt via de huisarts of een collega-intramurale instelling. Bewoners en hun mantelzorgers worden steeds betrokken bij de (multidisciplinaire) afstemming. Rond het welzijnsaspect stemmen wijkverpleegkundigen af met gemeenten en welzijnsorganisaties. De wijkverpleegkundige creëert en onderhoudt hiervoor een netwerk in de regio.

De borging van de 24-uurs zorg in de nabijheid of toezicht wordt in samenwerking met mantelzorgers bewaakt. Santé Partners biedt persoonsalarmering met opvolging door mantelzorg of indien nodig professionele opvolging. Dit geeft cliënten en mantelzorgers een veilig gevoel.

Continu leren

Continu leren wordt op meerdere wijzen ingevuld, voorbeelden hiervan zijn de Santé Academie en het traject ‘verpleegkundig leiderschap’. De PAR  speelde in 2021 een adviserende rol op beroepsinhoudelijke basis voor onder andere de Raad van Bestuur en de Centrale Commissie Kwaliteit.

In sommige situaties komt ouderenmishandeling voor. Afgelopen jaar besteedde de werkgroep huiselijk geweld aandacht aan wettelijke kaders. Aandachtfunctionarissen werden opgeleid om huiselijk geweld te herkennen en te melden. Zij droegen hun kennis over aan alle zorgmedewerkers, het bewustzijn om signalen te herkennen werd vergroot. Santé Partners maakt deel uit van een lerend netwerk.

Continu leren

Werken aan kwaliteit

In 2021 waren verschillende werkgroepen actief op belangrijke kwaliteits thema's. We noemen de werkgroep Farmazorg die medicatiebeleid waar nodig bijstelt en adviseert op nieuwe ontwikkelingen of naar aanleiding van medicatie-incidenten.

Er is een integrale werkgroep Wzd die zich bezighoudt met de effecten van de invoering van de nieuwe wet Zorg en Dwang, ook ten behoeve van de thuissituatie. Het beleid van Santé Partners is om geen onvrijwillige zorg in de thuissituatie toe te passen. Ook vanuit de thuiszorg participeren we in de landelijke werkgroep Radicale Vernieuwing om te leren van andere organisaties.

Ook binnen de thuiszorg vindt net als binnen onze woonvormen externe toetsing plaats via PREZO VVT. Doel hiervan is om geregeld de peilstok in een deel van de organisatie te steken, ervaringen op te doen en de verbeterslagen die uit de audits komen, mee te nemen in het continue proces van lerend ontwikkelen. We versterken daarmee het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie en krijgen inzicht in krachtige en/of kwetsbare aspecten van de dienstverlening aan onze bewoners. In 2021 hebben de thuiszorg teams in De Bilt, Culemborg, Overbetuwe, West-Betuwe en Lopik het gouden keurmerk PREZO VVT behaald.

Binnen de thuiszorg meten we cliënttevredenheid met behulp van de PREM vragenlijst (Patience Reported Experience Measure). Deze vragenlijst hebben we met gebruikmaking van een steekproef aan een deel van onze cliënten in de thuiszorg voorgelegd. Ook vragen onze medewerkers in de halfjaarlijkse zorginhoudelijke evaluatie met cliënten (en hun mantelzorgers) naar hun ervaringen. Met de uitkomsten gaan we in 2022 per regio aan de slag.