golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Kwaliteitsverslag 2021

Wonen en behandeling

Beste relatie,

Jaarlijks maken we als afdeling Wonen & Behandeling van Santé Partners vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg een kwaliteitsplan. Hierin beschrijven we onze speerpunten voor het komende jaar. Elke woonlocatie heeft daarnaast in aansluiting op dit kwaliteitsplan een locatieplan waarin de doelen zijn uitgewerkt en aanvullende locatiegerichte doelen zijn genoemd.

In dit kwaliteitsverslag zetten we vanuit negen thema’s (deze vindt u in de menubalk) kernachtig uiteen hoe we invulling gaven aan wat wij wilden bereiken in 2021. Daarbij benoemen we onze activiteiten en geven we voor 2022 onze vervolgstappen.

Cliënttevredenheid boven landelijk gemiddelde

Eind 2021 vond bij Santé Partners een cliënttevredenheidonderzoek verpleeghuiszorg plaats. De gemiddelde score was een 8.5. We scoren daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook de NPS, de mate waarin respondenten Santé Partners zouden aanbevelen, lag hoger dan de benchmark van 2020 (33 respectievelijk 24).

Om een verdieping te krijgen op hoe wij in 2021 vorm gaven aan de speerpunten in ons kwaliteitsplan, zijn er groepsinterviews afgenomen bij vijf intramurale woonlocaties van Santé Partners over het kwaliteitsplan 2021. Deze interviews met zorgmedewerkers en een vertegenwoordiging van de familie- en thuisraden hebben de input geleverd voor de rapportage op de negen thema’s.

Werken aan levensgeluk van bewoners

In 2021 was Corona een factor van betekenis. Tijdens de interviews deelden we ervaringen met elkaar. Ook spraken we met zorgmedewerkers en familie over hoe we vorm gaven aan de ontwikkeling van de kwaliteit in onze woonvormen, soms op een hele creatieve manier. Zo versterkten we de inhoudelijke ondersteuning van de teams in het omgaan met probleemgedrag. Dat is maatwerk en geven we vorm vanuit persoonsgerichte zorg. De vrijheid van bewoners was een rode draad in het handelen van onze medewerkers en onderwerp van gesprek tussen medewerkers en familie. We leerden hierbij ook van de ervaringen van andere organisaties. In 2022 gaan we hiermee door en werken we verder aan de 'open deuren'. Uiteindelijk is het welzijn van onze bewoners hun levensgeluk, een belangrijk uitgangspunt voor familie en zorgmedewerkers. We zijn trots op wat we bereikten in de kwaliteit van zorg voor onze bewoners.

Werken aan levensgeluk van bewoners

Santé Partners – Samen sterk

Santé Partners biedt ondersteuning en zorg waar nodig, passend bij wat een bewoner belangrijk vindt en bij het leven dat iemand leidde voordat hij of zij bij ons kwam wonen. We zien onze zorglocaties als een woning en als een thuissituatie. We hebben aandacht voor huiselijkheid, zingeving en welzijn. We organiseren activiteiten die aansluiten bij de leefwereld en interesse van bewoners. Op onze website vind je informatie over onze woonlocaties. Of bekijk hier het verhaal van Santé Partners. Graag vertellen we u meer over onze visie en strategie in de gesprekken die we met u voeren of tijdens de bezoeken die gepland staan de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Atie Gelderloos
Santé Partners, Wonen & Behandeling